عصر زنان

در خانه بر زنان چه می گذرد؟

به طور معمول زنان با انجام وظایف خانـه داری مشکلی ندارند و غالباً آن را مطلوب و رضایت بخش می دانند؛ اما توقعات اعضای خـانواده و محدود کردن تمام کارهای خانه بـه زنـان، ممکـن اسـت موجـب رنجـش آنهـا شـود؛ به طوری که این احساس در آنها تقویت می شود که از آنها بهره کشی می شود.

تاریخ انتشار : ۰۷-۰۵-۱۴۰۲ - ۹:۱۹
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است