عصر زنان

چگونه کودکان و نوجوانان دلبسته مدرسه می شوند؟

هر زمانی که بحث دانش آموز و مدرسه به میان می‌آید، اولین چیزی که در ذهنمان نقش می‌بندد، پیشرفت تحصیلی اوست، ولیکن زمانی به هدف نهایی می‌رسیم که کودک در یک فضای دلبستگی ایمن بتواند حضور داشته باشد.

به گزارش عصر زنان، در هر نظام تعلیم و تربیت میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های موفقیت علمی است. بر این اساس همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش وپرورش می کنند؛ اما بعضی از عوامل وجود دارند که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می شود.

فـرد در دنیـای امـروزی بـرای ورود به جامعه و روبه رو شدن بـا موقعیـت هـای مختلــف آن، دارای ویژگـی هـای شخصـیتی و فـردی خاصـی اسـت؛ ایـن ویژگی های فردی و شخصیتی هم تحت تأثیر مسائل گسترده تر جامعـه بـوده و هـم بـر آنهـا تـأثیر مـی گـذارد.

در جامعــۀ امـروزی، تحصیلات و به تبع آن عملکرد تحصیلی به یکـی از دغدغه هـای اصـلی والـدین در مـورد کـودکــان و نوجوانـان خود بدل شده است. در حقیقت می توان گفـت بـرای جوامـع امـروزی، تحـصیلات مناسب جهت دستیابی بـه موقعیـت هـای اجتمـاعی، شـغلی و اقتصـادی بـالاتر، یکـی از اهـداف اصـلی والدین و سیاسـتگذاران کشـورها تلقـی مــی شــود و مــلاک اثربخــــشی موفقیــــت آمـــوزش نیـــز عملکـــرد تحصـــیلی دانش آموزان است.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که عملکرد تحصیلی بالا می تواند منجر بـه افـزایش عـزت نفـس، خودکارآمــدی، ســازگاری و کــاهش مشــکلات رفتــاری و فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان شود.

هر زمانی که بحث دانش آموز و مدرسه به میان می‌آید، اولین چیزی که در ذهنمان نقش می‌بندد، پیشرفت تحصیلی او است ولیکن زمانی به هدف نهایی می‌رسیم که کودک در یک فضای دلبستگی ایمن بتواند حضور داشته باشد.

دلبستگی ایمن چیست؟

دلبستگی ایمن همانند یک پایگاه امن روانی و یکی از ابعاد اصلی «سلامت روان» برای هر فرد محسوب می گردد که می تواند زمینه ساز حرکت فرد به سمت استقلال و رشد تمام ابعاد شخصیتی باشد. امنیت واژه ایست که حتی شنیدن آن برای ما احساسی شبیه آرمش ایجاد میکند و دلبستگی امن همان احساس آرامشی است که فرد از والدین و محیط اطراف خود به عنوان سرمنشاء آرامش و امنیت می گیرد.

مدرسه‌ای که کودکان وارد می‌شوند، کلاسی که در آن حضور دارند، معلمی که در کنار آنهاست، این احساس امنیت را می تواند به دانش آموز منتقل کند. حتی ممکن است یک روز دانش آموز از یک درس چیزی متوجه نشود و یا حتی لذت نبرد، اما همچنان می‌تواند شاگرد خوب کلاس باشد.

این برقراری ارتباط که در آن دانش آموزان می‌تواند حتی احساسات بد خود را بیان کنند (حال ممکن است در خانه دچار مشکل شده و یا در مدرسه با چالشی روبرو گشته است) می تواند سطح دلبستگی ایمن دانش آموزان را افزایش دهد.

وقتی آموزش و پرورش، مدرسه و خانواده این احساس دلبستگی ایمن را به دانش آموز منتقل کند و به او القا نکند که تو دانش آموز بدی هستی، الگوی ارتباطی مناسب شکل می‌گیرد و به این ترتیب ما در نوجوانی و دوران بلوغ کمتر متوجه اختلالات در دانش آموزان شده که به یقین ریشه آن در سال‌های کودکی فرد بوده است.

افراد با سبک دلبستگی ایمن، مهارتهای ذهنی بیشتری دارند و مهارتهایشان در حل مسئله از افراد با سبک های دلبستگی دیگر بهتر است.

در واقع دلبستگی ایمن پناهگاهی امن را برای کودک پایه‌ریزی می‌کند که با تکیه بر آن به کاوش می‌پردازد و بر چالش‌های محیط فائق می‌آید. کودک این احساس درونی امنیت را رفته رفته به محیط اجتماعی به خصوص مدرسه می‌برد و از آن در راستای فرصت‌های آموزشی استفاده می‌کند. لذا از طریق همین مهارت‌ها و دلبستگی ایمن، فرد با چالش‌های مدرسه و تعارضات ناشی از آن مقابله می‌کند و می‌تواند از توان علمی خود بهره گیرد و از لحاظ تحصیلی پیشرفت نماید.

بدیهی است دلبستگی ایمن جهانی قابل اعتماد را برای دانش آموزان به وجود می‌آورد و آنها را به این باور می‌رساند که می‌توانند بر محیط خویش تاثیر بگذارند و آن را تحت کنترل خود درآورند.


برچسب ها:, ,
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است