عصر زنان

به بهانه اول آگوست "روز جهانی شیر مادر"

انتخاب شما برای تغذیه انحصاری فرزندتان چیست؟

حدود ۶ میلیون کودک کمتر از ۵ سال در سال ۲۰۱۳ مرده اند که ۴۴درصد این مرگ ها در دوره نوزادی بوده و ۴۵ درصد آن به دلیل سو تغذیه اتفاق افتاده است. این در حالی است که بر اساس گزارش همین سازمان، با بهبود شاخص های تغذیه با شیر مادر، تغذیه انحصاری با شیر مادر و تغذیه تکمیلی، می توان روزانه جان ۵۰۰۰ کودک را در سراسر جهان نجات داد.

به گزارش عصر زنان، شیر مادر مطلوب ترین و کامل ترین غذا برای نوزاد در طی چند ماه اول زندگی است. عدم تغذیه با شیر مادر، خطر بیماری هایی چون عفونت های دستگاه تنفسی، حساسیت، مشکلات گوارشی، سوتغذیه، دیابت، چاقی و سرطان را در کودکی و بزرگسالی افزایش می دهد.

بر اساس بیانیه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (UNICEF ) در سال ۲۰۰۷میلادی، تغذیه با شیر مادر، سالانه جان ۱/۳ میلیون کودک را از مرگ حتمی نجات می دهد.
حدود ۶ میلیون کودک کمتر از ۵ سال در سال ۲۰۱۳ مرده اند که ۴۴درصد این مرگ ها در دوره نوزادی بوده و ۴۵ درصد آن به دلیل سو تغذیه اتفاق افتاده است. این در حالی است که بر اساس گزارش همین سازمان، با بهبود شاخص های تغذیه با شیر مادر، تغذیه انحصاری با شیر مادر و تغذیه تکمیلی، می توان روزانه جان ۵۰۰۰ کودک را در سراسر جهان نجات داد.

حداکثر استفاده از مزایای شیر مادر زمانی حاصل می شود که کودک تا شش ماهگی به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه شود.

با این حال، آمارهای موجود در مورد شیردهی انحصاری مادران در ایران مطلوب نیست.

تغذیه با شیر مادر اغلب می تواند با موفقیـت انجـام شود،: اگر

*مادر بخواهد و احساس خـوبی درباره آن داشـته
باشد .

*شیرخوار در وضعیت صحیح، پستان را بمکد .

*شیرخوار به طور مکرر و هر زمـان کـه مایـل اسـت تغذیه شود.

 

فواید تغذیه با شیر مادر برای مادر و کودک

مزایای شیر مادر برای کودک

*شیر مادر به تنهایی مـی توانـد از لحظـه ی تولـد تـا پایـان ۶ مـاهگی تمـام نیازهـای غـذایی شـیرخوار طبیعی را برای رشد طبیعی او تأمین کند .

*آغوز حاوی مواد مفید و ارزنده ی ایمنی اسـت کـه کودک را در مقابل بیماری هـای عفـونی محافظـت می کند.

*مواد مختلف ضـد عفـونی در شـیر مـادر احتمـال ابتلای شیرخوار را به بسیاری از عفونت ها به ویـژه عفونت های گوارشی و تنفسی کاهش می دهد.

*میزان ابتلا به آسم، اگزمـا و انـواع آلـرژی در شـیر مادرخواران بسیار کمتر گزارش شده است.

*در شــیر مــادرخواران بــه علــت متابولیســم بهتــر کلسترول، مشکل افزایش کلسترول در بزرگسـالی و احتمال خطر ابتلا به بیماری های قلبـی – عروقـی کمتر است.

*چربی و پروتئین شیر مادر بهتر از چربی و پروتئین دیگر انواع شیرها، هضم و جذب می شود. به همین دلیل دردهای قولنجی، جمع شدن گـاز، اسـتفراغ و حساسیت نسبت بـه پـروتئین در ایـن شـیرخواران کمتر مشاهده می شود.

*ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیرخوار تغییر پیـدا می کند. چربی شیر مادر در شروع هر وعده ی شـیر کمتر است و سپس میـزان آن بـه تـدریج افـزایش مـی یابـد. ایـن تغییـرات کمـک بزرگـی بـه سـیر نگهداشتن شیرخوار می کند.

*بـه علـت تغییـر در چربـی شـیر، مـادر شـیرخوار پرخوری نمی کند و کمتر چاق می شود. چاقی ایـن دوران زمینه ساز عوارض قلبی – عروقی، مفصـلی و بیماری قند در بزرگسالی است.

*به علت وجود آب کافی در شیر مـادر بـه خصـوص ابتدای شیر، تشنگی شیرخوار بر طرف شـده، اشـتهای او تحریک می شود و نیازی بـه دادن آب یا آب قنـد حتی در مکان های بسیار گرم و خشک نیست.

*میزان سدیم و پروتئین شیر مادر به حدی است کـه به کلیه های نوزاد که هنوز کامل نشده اند، صـدمه ای وارد نمی کند.

*شیر مادر، دارای درجه حرارت مناسب و عـاری از آلودگی میکروبی است.

*تغذیه با شیر مـادر، رابطـه ی عـاطفی بـین مـادر و فرزند را بیشتر می کند. تماس و توجه مـادر هنگـام شیر دادن اثر مطلوبی بر رشد شیرخوار دارد .

*جذب کلسیم شیر مـادر بـه سـبب نسـبت مناسـب کلسیم به فسفر بهتر انجام می شود.

*به دلیل وجود عواملی مثل لاکتوفرین و اسـیدیته ی بیشتر شیر مادر، جذب آهن شـیر مـادر بـه مراتـب بهتر صورت می گیرد.

*احتمال بروز اسهال در شیر مادرخواران بـه مراتـب کمتر است و نیز به سبب نـوع مـدفو ع، سـوختگی ناحیه تناسلی کمتر دیده می شود.

*شیر مادرخواران کمتر دچار مشکلات دندانی ناشی از پستانک و تغذیه مصنوعی می شوند.

مزایای تغذیه انحصاری با شیر مادر برای مادران

*تغذیه ی انحصاری و مکرر شیر خوار با شیر مادر در شب و روز، عادت ماهیانـه مــادر و امکــان تخمــک گــذاری وی را بــه تعویــق می اندازد. در نتیجه، حاملگی های زودرس کمتر اتفـاق می افتند .

*جمع شدن و برگشت رحم به انـدازه ی طبیعـی در مادرانی که به نوزادان خود شیر می دهند، سـریع تـر انجام می گیرد. برگشت سریع رحم به حالت طبیعی و دیرتــر شــروع شــدن عــادت ماهیانــه بــه دلیــل شـیردهی، باعـث جلـوگیری از کـم خـونی مـادر می شود.

*مادرانی که به نوزادان خود شیر می دهنـد ، چـون از چربی ذخیره شده ی دوران بارداری بـرای سـاختن شیر استفاده می کنند، زودتر وزن اضافی را از دست می دهند و پستان ها و اندامشان نیز به همـین دلیـل، زودتر به حالت طبیعی قبل از بارداری بر می گردد.

*احتمال ابتلا به سرطان پسـتان و تخمـدان در زنـان شیرده کمتـر مـی شـود و وضـع روحـی و عـاطفی بهتری خواهند داشت.

*مادر با تماس های مکرر کودک با بدنش در جریـان شــیردهی و رضــایتی کــه از ایــن تمــاس حاصــل می شود، احساس آرامش می کند.

*مزایای اقتصادی، اجتماعی شیر مادر و تغذیه با شیر مادر ، با توجه به افزایش نیـاز غـذایی مادر در طول شیردهی ، از هر شیوه دیگـر تغذیـه
به مراتب ارزان تر است .

*شـیر مـادرخواران چـون کمتـر بیمـار می شـوند، هزینـه درمـان آن هـا بـه طـور مشـخص کـاهش می یابد.

*در بیمارستان هایی که از شیوه ی هم اتـاقی مـادر و نوزاد استفاده می شود، بروز عفونت و همه گیر شدن آن در بین نوزادان بـه مراتـب کمتـر اتفاق مـی افتـد و طبـق محاسـبات دقیـق، هزینـه بیمارستان ها و نیروی انسانی مورد نیاز هم کـاهش می یابد.

*مادرانی که کودکـان خود را از شـیر خـود تغذیـه می کنند، علاوه بر کمک به رشد و تکامـل مناسـب نسل آینده، از خروج مبالغ هنگفتی ارز به خارج از کشور برای ورود شیر خشک جلـوگیری و از ایـن طریق به توسعه اقتصادی کمک می کنند.

سـلامت هـر جامعـه بـا ارتقـای سـطح تغذیـه، رشـد کودکــان و پــیشگیــری از بیمــاری هــای عفــونی،ارتباط مستقیم دارد. تغذیه با شـیر مادر به فراهم نمودن این امکانات کمک می کند.


برچسب ها:, , , , , ,
تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری عصر زنان محفوظ است